PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Les persones tenen dret a accedir a la informació derivada de l’exercici de les funcions públiques col·legials, és a dir, de l’exercici de les seves potestats administratives, de conformitat amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, el 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

L’exercici d’aquest dret no resta condicionat a la concurrència d’un interès personal, ni tampoc resta subjecte a motivació o invocació de normes legals, i pot ser exercit pels majors de 16 anys.

Per altra part, l’exercici d’aquest dret podrà ser denegat o restringit per les causes expressament previstes a la llei, entre les que es troben el coneixement d’informació sobre la investigació o la sanció d’infraccions disciplinàries, o bé pugui comportar un perjudici als drets de propietat intel·lectual i industrial dels documents tècnics de les persones col·legiades.

Per poder exercir el seu dret d’accés a la informació pública, la petició es podrà fer per qualsevol mitjà, sempre que permeti la constància de la identitat del sol·licitant, informació precisa a la qual es vol tenir accés, forma o formats en què prefereix tenir accés a la informació, i una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions.

Tot i que no és necessari motivar la sol·licitud d’accés a la informació ni cal que existeixi un interès personal, és recomana que s’exposin els motius pels quals se sol·licita la informació, per facilitar la resposta de la sol·licitud.

El Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya disposa d’un termini d’un mes, des del dia següent al de recepció de la seva sol·licitud per resoldre la mateixa.

Si la seva sol·licitud està formulada en termes imprecisos o massa genèrics, contactarem amb vostè per tal de demanar-li que concreti la informació a la que vol tenir accés, supòsit en què el termini per resoldre la seva petició restarà suspès. En aquesta situació, vostè disposarà d’un termini no inferior a 10 dies per concretar la informació sol·licitada. En cas de què no es doni compliment a la petició de concreció dins del termini concedit a tal efecte, es considerarà que ha desistit del procediment i es procedirà a l’arxiu del mateix, que no exclourà el dret de presentar una nova sol·licitud que compleixi els requisits establerts.

En el cas que la sol·licitud d’informació pública afecti a drets o interessos de tercers, i aquests siguin identificables, se’ls ha de donar trasllat de la sol·licitud per fer al·legacions, tràmit que suspèn el termini per resoldre.

Finalment, en el cas de què no s’atengui la seva petició d’accés a la informació, li serà notificat expressament resolució motivada, contra la que podrà interposar els recursos corresponents, que seran indicats a la pròpia resolució dictada.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrial de Catalunya informa:

Responsable del tractament Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona
Q5856411C
ccetic@ccetic.cat
Finalitat Garantir un correcte tractament de les vostres dades de caràcter personal en relació a la prestació de serveis del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.
Legitimació El tractament de les dades queda legitimat en els supòsits previstos a l’article 6 del RGPD, així com pel consentiment de l’interessat que atorga acceptant aquesta comunicació.
Drets Podreu accedir, rectificar, suprimir i oposar-vos al tractament de les vostres dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, aportant còpia del seu DNI.
Podreu exercir els seus drets mitjançant escrit adreçat a:
CONSELL DE COL·LEGIS D’ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 Barcelona
Q5856411C
ccetic@ccetic.cat
Conservació El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

 

El Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya es preocupa per garantir el dret fonamental a la protecció de totes aquelles dades de caràcter personal que gestiona per dur a terme les seves funcions així com de tots els usuaris del sistema de la informació. Per tal de poder-ho garantir, el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a protegir-les.

L’objectiu és garantir i protegir el tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu dret a l’honor i intimitat personal i familiar.

L’entitat es compromet a utilitzar les dades de caràcter personal únicament per aquella finalitat per la qual hagin estat recollides informant en tot cas als seus usuaris dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; així com, també, del dret a la supressió de les dades (dret a l’oblit), dret a la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades.

Així mateix, no cedirà les dades a cap empresa, organisme ni entitat tret que es disposi del consentiment exprés de l’interessat o bé així ho prevegi la normativa vigent.

Pel que fa a la contractació de serveis, el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya únicament podrà tenir en compte aquells encarregats de tractament que compleixin amb la normativa de protecció de dades.

En tot cas, el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya adoptarà la posició d’una entitat proactiva en el compliment de la normativa de protecció de dades present i futura que sigui d’aplicació, aprovant tots aquells protocols que siguin necessaris i prenent aquelles decisions enfocades en aquesta direcció.